ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.nicelingerie.nl en op alle aanbiedingen en offertes van Nicelingerie. Deze voorwaarden zijn met name van toepassing op door Nicelingerie aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan haar kopers.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met deze voorwaarden.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten.
2.1 Alle aanbiedingen van Nicelingerie zijn vrijblijvend en Nicelingerie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Nicelingerie kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Nicelingerie kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele type- of zetfouten.
2.3. Een overeenkomst met Nicelingerie komt tot stand na acceptatie van een bestelling. Nicelingerie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld of anders door Nicelingerie met u is overeengekomen zijn de prijzen exclusief verzend- of bezorgkosten en inclusief BTW.
3.2 Betaling is mogelijk via iDeal, vooruitbetaling per bank of betalen bij afhalen. Nicelingerie gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen (in geval van iDeal of vooraf overmaken).
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Nicelingerie gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten / activiteiten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 4 – Levering.
4.1 De bestelling wordt afgeleverd op het door u op de website aangegeven afleveradres. U kunt eventueel uw bestelling afhalen bij Nicelingerie. Hierbij vervallen uiteraard de verzendkosten. Dit kan uitsluitend na het maken van een afspraak. Om een afspraak te maken kunt u ons mailen:
info@nicelingerie.nl of u kunt telefonisch een afspraak maken: 0639761148
4.2 De door Nicelingerie op de website opgegeven levertijden zijn indicatief. Er wordt een leveringstermijn van drie (3) werkdagen aangehouden, behoudens in geval een artikel niet op voorraad is. Bij overschrijding van een levertijd van dertig (30) dagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail aan Nicelingerie te sturen. Eventuele reeds door u betaalde bedragen worden in dat geval binnen zeven (7) werkdagen na kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5 – Ruilingen.
5.1 Artikelen kunnen binnen veertien (14) dagen na levering worden geruild, mits het betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels. Vanwege hygiënische overwegingen kunnen strings/slips, bodystockings niet geruild of geretourneerd worden. Ruilen UITSLUITEND na schriftelijk (e-mail) contact met vermelding van ordernummer.
De kosten en het risico van verzending komen voor rekening van de koper.
Op het moment dat Nicelingerie uw retourartikel heeft ontvangen, ontvangt u een e-mail en wordt het nieuwe artikel verzonden. De verzendkosten van het ruilartikel zijn wederom voor rekening van de koper.

Artikel 6 – Klachten.
6.1 U dient het geleverde artikel op het moment van de levering te onderzoeken of het aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is  brengt u Nicelingerie daarvan zo spoedig mogelijk  in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering per e-mail op de hoogte.
6.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper.
6.3 Nicelingerie zal bij een gegronde klacht binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het geretourneerde artikel het door de koper betaalde bedrag terugstorten, mits het betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels.
6.4 De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie

Artikel 7 Wet Koop op afstand / herroepingsrecht.
7.1 In verband met de Wet Koop op afstand zal aan koper na ontvangst van de bestelde artikelen een zichttermijn van veertien (14) werkdagen worden gegeven, binnen welke termijn koper gerechtigd is, zonder opgaaf van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde artikelen te retourneren c.q. terug te zenden aan Nicelingerie. De retourzending dient u vooraf via e-mail te melden aan info@nicelingerie.nl met uw naam, uw bankrekeningnummer en het factuurnummer óf via het herroepingsformulier onderaan deze pagina welke u kunt printen en invullen of mailen.

7.2 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Nicelingerie zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) werkdagen van het door koper aan Nicelingerie betaalde bedrag.
7.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.
8.1 Nicelingerie is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade door (het gebruik van) de artikelen (geleverd en) verkocht door Nicelingerie.
De koper aanvaardt het risico van verzending in geval van brievenbuspost of Basis Pakket Post. Mocht de koper dit risico willen verminderen, dan kiest de koper voor aangetekende verzending.
8.2 Nicelingerie sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Nicelingerie waaronder de website door een derde.


Artikel 9 - Conformiteit en garantie.
9.1 Nicelingerie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Een door Nicelingerie, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud.
10.1 Nicelingerie blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan en het artikel naar de koper overgaat op het moment van aflevering.

Artikel 11 – Overmacht.
11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nicelingerie kan worden gevraagd.
11.2 Nicelingerie heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In geval van overmacht kan de koper Nicelingerie niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12Gegevens.
12.1 De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website. De koper kan zijn gegevens via de website inzien en desgewenst wijzigen.
12.2. De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Nicelingerie, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Nicelingerie niet gelieerd is.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
13.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 - Privacy Policy.
14.1 Nicelingerie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Nicelingerie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.
Nicelingerie gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres  en/of afleveradres en telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de voortgang van uw bestelling en over speciale aanbiedingen en acties, wanneer u zich hebt aangemeld voor de Nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door middel van een email.
Nicelingerie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw vermelding en/of advertentieopdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Artikel 15 – Cookies.
15.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Nicelingerie gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Nicelingerie geen cookies ontvangt.

Artikel 16 – Voorwaarden.
16.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Nicelingerie worden aangepast.